Prawo i postępowanie cywilne

 

Zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez podział budynku

Dopuszczalny jest podział budynku według płaszczyzn pionowych wraz z gruntem jest dopuszczalny, jeżeli w wyniku tego powstają odrębne budynki. O odrębności powstałych z podziału budynków mówić można wówczas, jeżeli tworzą one zamkniętą w sobie funkcjonalną całość lub gdy uzasadnione interesy właścicieli w tym zakresie gwarantuje ustanowienie odpowiednich służebności.
Linia podziału musi przebiegać według płaszczyzny, którą stanowi ściana wyraźnie dzieląca budynek na dwa odrębne budynki, przy czym może to być ściana już istniejąca lub wykonana w tym celu (tak też: Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 12 października 2000r., opubl.: IV CKN 1525/00, postanowieniu z dnia 13 maja 1966r., III CR 103/66, opubl.: OSPiKA 1967/5/110).

Nie mogą być uznane za samodzielne części budynku te, które w razie wzniesienia ściany w budynku wymagałyby, chociażby w jednej jego części, daleko idących przeróbek, których koszt wykonania byłby niecelowy z punktu widzenia gospodarczego. W takim wypadku zachodzi niedopuszczalność podziału budynku wraz z gruntem. (tak też: Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 5 stycznia 1970r., I CR 5/71, niepubl.).

/adw. W. Kamiński/