Wszelkie informacje, które otrzymujemy od naszych Klientów objęte są tajemnicą zawodową.

Ochronę tajemnicy zawodowej w sposób formalny zapewniają m.in. przepisy USTAWY z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U.2009.146.1188 j.t., z późn. zm.).Zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 Ustawy prawo o adwokaturze:

Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.art. 6 ust. 2 Ustawy: Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.art. 6 ust. 3 Ustawy: Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Dane znajdujące się na wykorzystywanych w Kancelarii elektronicznych nośnikach informacji są szyfrowane przy pomocy trzech algorytmów szyfrowania. Dodatkowo wykorzystywany jest odpowiedni algorytm mieszający klucze szyfrowania.

Dane na elektronicznych nośnikach informacji po uznaniu ich zbędności dla prowadzonej sprawy są niszczone metodą wykorzystującą tzw. Algorytm Gutmanna (35-krotne nadpisywanie danych).

Na specjalne życzenie naszych Klientów zapewniamy szyfrowanie przesyłanej korespondencji mailowej.