Prawo podatkowe

Istnieje możliwość spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie z małżonkiem przez jednego z małżonków, z pieniędzy, które uzyskane zostały ze sprzedaży nieruchomości, przekazanej na podstawie umowy darowizny przez rodzica jednego z małżonków.

 


Na wstępie należy ocenić pierwszą z transakcji stron, tj. darowiznę nieruchomości przez T na rzecz S. W myśl przepisu art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 205) umowa darowizny między T a S zwolniona będzie z opodatkowania. S wejdzie w posiadanie nieruchomości bez obowiązku zapłaty podatku, gdyż T należy do tzw. „0” grupy podatkowej. Powyższy przepis ustawy nakłada jednak na S i T obowiązek udokumentowania transakcji oraz jej zgłoszenie w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (dokonania transakcji) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Po dokonaniu darowizny, przekazana nieruchomość na podstawie przepisu art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.) wejdzie do majątku osobistego S.

Po nabyciu własności nieruchomości, S zamierza sprzedać darowaną nieruchomość, a z uzyskanych pieniędzy spłacić zaciągnięty z Z kredyt hipoteczny.

Jednakże, zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości rodzi obowiązek zapłaty podatku dochodowego, który zgodnie z przepisem art. 30e ust. 1 ww. ustawy wyniesie 19%. S mógłby uniknąć zapłaty podatku w przypadku zbycia nieruchomości dopiero po upływie 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym T darowała mu mieszkanie.

Mając jednak na względzie przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), S mógłby skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w ustawie, tj. z tzw. ulgi mieszkaniowej. W przypadku sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia i przeznaczenia uzyskanej z tego tytułu kwoty na cele mieszkaniowe w okresie 2 lat od dokonanie sprzedaży S byłby zwolniony z zapłaty 19% podatku.

Wątpliwość stron wzbudził jednak fakt spłaty kredytu hipotecznego, zaciągniętego przez S i Z, wyłącznie przez S, którego pieniądze ze sprzedaży darowanej przez T nieruchomości stanowiły majątek osobisty. Zgodnie z Interpretacjami podatkowymi wydatkowanie kwoty pozyskanej ze sprzedaży mieszkania stanowiącego majątek osobisty jednego z małżonków na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego przez obojga małżonków uprawnia do zastosowania zwolnienia z przepisu art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 2 września 2015r., ITPB2/4511-672/15/RS. Przytoczona interpretacja nie jest głosem odmiennym w podobnych sprawach, gdyż takie samo stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w Interpretacji z dnia 4 lipca 2012r., IPPB4/415-334/12-2/JK.

 

Z przeanalizowanego stanu faktycznego wynika, że strony mogą uniknąć zapłaty jakiegokolwiek podatku od wszystkich transakcji, gdyż spełniają wszystkie warunki, aby skorzystać z wskazanych ulg i zwolnień podatkowych. Zwolnieniu od podatku będzie więc podlegać:

  1. przekazanie na rzecz S przez T nieruchomości w drodze darowizny (pod warunkiem udokumentowania transakcji i zgłoszenia w ciągu 6 miesięcy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego);
  2. sprzedaż przez S nieruchomości przed upływem 5 lat od chwili nabycia (przekazanie środków pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości w przeciągu 2 lat na cele mieszkaniowe, do których zaliczyć można spłatę rat kredytu hipotecznego).