Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • doradztwa przy tworzeniu regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz motywacyjnych form wynagradzania,
 • reprezentowania w sporach z zakresu stosunku pracy,
 • reprezentowania w sprawach ubezpieczeń społecznych dotyczących świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym o:
  • ustalenie prawa do emerytury lub świadczeń przedemerytalnych,
  • przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • przyznania świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • przyznania renty rodzinnej,
  • przyznania renty socjalnej,
  • ustalenie prawa do zasiłków:
   • chorobowego,
   • macierzyńskiego,
   • opiekuńczego,
   • rehabilitacyjnego,
   • wyrównawczego,
  • w sprawach dodatków i świadczeń przysługujących do świadczeń emerytalno-rentowych:
   • dodatku pielęgnacyjnego,
   • dodatku kombatanckiego,
   • dodatku za tajne nauczanie,
   • świadczeń pieniężnych dla byłych żołnierzy górników,
   • świadczeń pieniężnych dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR,
   • świadczeń pieniężnych dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych, które nie wchodząc w skład formacji wojskowych, zmilitaryzowanych służb państwowych lub formacji zbrojnych ruchu oporu, doznały naruszenia sprawności organizmu powodującego całkowitą niezdolność do pracy, poprzez utratę wzroku w wyniku działań wojennych w okresie wojny 1939-1945 lub też eksplozji niewypałów lub niewybuchów pozostałych po wojnie 1939-1945, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • dodatku kompensacyjnego,
   • ryczałtu energetycznego,
   • dodatku dla sierot zupełnych.