Kancelaria specjalizuje się w sprawach o uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych za skuteczne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Orzeczenia sądów państw obcych wydane w sprawach cywilnych podlegają uznaniu z mocy prawa, pod warunkiem że nie zachodzą przeszkody, o których mowa w przepisach prawa polskiego.

Uznaniu podlegają orzeczenia pochodzące od sądów zagranicznych oraz wszelkiego rodzaju rozstrzygnięcia, które według prawa państwa, w którym zostały wydane, wywołują pozaprocesowe skutki prawne.

Uznaniu mogą podlegać oprócz orzeczeń zagranicznych sądów powszechnych także orzeczenia sądów szczególnych, w tym orzeczenia sądów wyznaniowych.

Sprawy tego typu dotyczą najczęściej wyroków rozwodowych lub orzeczeń z zakresu prawa spadkowego.