Prawo podatkowe

Istnieje możliwość spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie z małżonkiem przez jednego z małżonków, z pieniędzy, które uzyskane zostały ze sprzedaży nieruchomości, przekazanej na podstawie umowy darowizny przez rodzica jednego z małżonków.   Na wstępie należy ocenić pierwszą z transakcji stron, tj. darowiznę nieruchomości przez T na rzecz S. W myśl przepisu art. 4a ustawy z…

Umowy deweloperskie

Umowa deweloperska w świetle ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz.1377) Dzień wejścia w życie ustawy: 29.04.2012r. Uregulowanie prawne kwestii dotyczących określenia charakteru umowy deweloperskiej, środków ochrony nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, obowiązków stron takiej umowy, zasad prowadzenia rachunków powierniczych ma…

Kancelaria Adwokacka Szczecin

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnoty mieszkaniowe Wydatki związanie z utrzymaniem nieruchomości wspólnej nie muszą być rozliczane proporcjonalnie Wspólnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę na mocy, której część członków będzie w innym stopniu obciążona obowiązkami niż pozostali lub w innych udziałach niż to wynika z zapisów w aktach notarialnych będzie ponosić wydatki związane z realizacją niektórych przedsięwzięć (np. w zakresie ponoszenia…

Prawo i postępowanie cywilne

Zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez podział budynku Dopuszczalny jest podział budynku według płaszczyzn pionowych wraz z gruntem jest dopuszczalny, jeżeli w wyniku tego powstają odrębne budynki. O odrębności powstałych z podziału budynków mówić można wówczas, jeżeli tworzą one zamkniętą w sobie funkcjonalną całość lub gdy uzasadnione interesy właścicieli w tym zakresie gwarantuje ustanowienie odpowiednich służebności. Linia…